DOFINANSOWANIA Z NFZ

NFZ dysponuje pieniędzmi wpłacanymi w ramach składki zdrowotnej. Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne, lub za dopłatą, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze (aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, kule, wózki, obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne).

Aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy:

 • Uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza. Chętnie udzielimy porady jakie zaopatrzenie jest wskazane w określonych przypadkach oraz jaki lekarz może takie zaopatrzenie zlecić.
 • Udać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego wymagane jest potwierdzenie zlecenia tylko raz.
 • Zrealizować zlecenie w jednej z placówek CENTRUM ORTOPEDYCZNO – PROTETYCZNEGO.

Jeśli środki pomocnicze używa się stale (np. pieluchy), po zlecenie od lekarza i tak trzeba się udać przynajmniej co 3 miesiące. Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

DOFINANSOWANIA PFRON

dofinansowaniami zajmują się Miejskie lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W przypadku, gdy nie ma możliwości uzyskania refundacji całości wydatków ze środków NFZ, istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu przez Powiatowe (Miejskie) Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR/MOPR). Warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków PFRON jest przyznanie pomocy z Narodowego Funduszu Zdrowia. PCPR/MOPR nie udziela dofinansowania do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, które nie są refundowane przez NFZ.

Dofinansowanie wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
 • do 150% sumy: kwot limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

Powyższe maksymalne wysokości dofinansowań – wysokości dofinansowań mogą się różnić terytorialnie – ustalane są indywidualnie przez poszczególne placówki MOPR i PCPR.

Najważniejszym kryterium, jakim kieruje się PCPR/MOPR, jest średni miesięczny dochód na członka rodziny za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, w niektórych przypadkach wymagany jest średni miesięczny dochód obliczony z okresu ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 01.03.2015 r.) od wysokości, którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych, wynosi:

 • 1971,34 zł netto – na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 2562,74  zł netto – w przypadku osoby samotnej

Powyższe kwoty dotyczą MOPR Białystok.

Zarabiasz "za dużo"? Nie dostaniesz dofinansowania!

Nie uzyska się wsparcia finansowego, jeżeli wynagrodzenie żyjącej samotnie osoby przekracza 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w skali kraju, bądź 50% tegoż wynagrodzenia na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR/MOPR następujące dokumenty:

 • odpowiedni wniosek o dofinansowanie dostępny w lokalnych oddziałach PCR/MOPR
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • oświadczenie o wysokości dochodów
 • kserokopię zlecenia lekarskiego
 • ofertę (fakturę PROFORMA) przedmiotu wystawioną przez CENTRUM ORTOPEDYCZNO - PROTETYCZNE

Aktywny Samorząd

AKTYWNY SAMORZĄD

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 2. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Zadanie 4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I Obszar C:

Zadanie 1

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie 2

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3 i 4

  • stopień niepełnosprawności
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I

Zadania 1 i 3. Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Zadania 2 i 4. Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 5, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

  • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;
  • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 2. Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3. Dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Zadanie 4. Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Maksymalne kwoty dofinansowań Obszaru C:

Zadanie 1 (dofinansowanie do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:

  • zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu
  • celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu

Zadanie 2 (dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 2.000 zł.

Zadanie 3 dla protez na III poziomie jakości, po amputacji:

  • w zakresie ręki – 9.000 zł
  • przedramienia – 20.000 zł
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł
   z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON

Zadanie 4 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy) – do 30% kwot, o których mowa w lit. C.

W Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
  • W przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia, danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.
  • Program w module I jest realizowany przez samorząd powiatowy w oparciu o zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach programu, zatwierdzone przez Zarząd PFRON.
  • PFRON ma prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach programu.
  • W przypadku wniosku złożonego w obszarze, w którym nie występuje obowiązek opiniowania przez eksperta PFRON, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości co do możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności adresata programu lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana przez eksperta – lekarza specjalisty o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.
  • W sprawach nieuregulowanych w programie i przez Zarząd PFRON, dotyczących trybu postępowania i zasad dofinansowania stosuje się odpowiednio przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).

kom. 500 59 59 47
tel. 85 733 88 61

masz pytania?
nie radzisz sobie z formalnościami?
WIEMY na ten temat WSZYSTKO!
po prostu ZADZWOŃ!

Przeglądając i pozostając na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików cookie na warunkach opisanych w Polityce plików cookie.

Rozumiem

Przeglądając i pozostając na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików cookie na warunkach opisanych w Polityce plików cookie.

Rozumiem